Kategoritë

AKTIVIZËM QYTETAR Të rinjtë nga Gazi Baba bashkë kundër dhunës dhe ekstremizmit

CIVILI organizoi punëtori kreative “Të bashkuar kundër dhunës” bashkë me shkollat fillore dhe të mesme në Gazi Babë, vetëqeverisjen lokale dhe policinë me qëllim të kontribuojnë për forcimin e vetëdijes publike dhe edukimin qytetar në nivel lokal kundër ekstremizmit të dhunshëm.

Nxënëset dhe nxënësit kreativë të shkollave fillore dhe të mesme në Gazi Babë përmes ngjyrave, simboleve, mesazheve dhe vizatimeve treguan se si ata kontribuojnë për paqen, lirinë, shoqërinë…

Në prani të mësimdhënësve të tyre, përfaqësuesit e Komunës Gazi Babë, SPB Gazi Babë, koordinatorit për parandalim të ekstremizmit të dhunshëm dhe kryetarit të Komunës Gazi Babë, të rinjtë treguan se ata e dinë rrugën kundër të gjitha formave të dhunës.

Punëtoria u shoqërua me video projektime, muzikë, shpërblime simbolike për pjesëmarrësit në punëtori, si dhe mirënjohje për pjesëmarrësit në projektin në Komunën Gazi Babë.

Me fjalime u prezantuan edhe kryetari i Komunës Gazi Babë, Boris Georgievski, dhe Borçe Petrevski, Koordinatori Nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit.

Civili e zbaton projektin “Komunitetet kundër ekstremizmit të dhunshëm” me mbështetje nga Ambasada e SHBA në Shkup.