Kategoritë

SFIDA CIVILI dhe KSHZ: Mbështetje dhe bashkëpunim, por edhe kritikë konstruktive

Me ndryshimet në Kodin zgjedhor parashihet që Komisioni Shtetëror Zgjedhor të menaxhojë me një pjesë nga mjetet e reklamimit politik, saktësisht, me mjetet e dedikuara për reklamim në internet mediat. Kjo risi në rregulloren ligjore nuk është pa pasoja, veçanërisht nëse merret parasysh se nuk janë të vendosura kufij sipas të cilave duhet të udhëhiqet KSHZ me pagesat e reklamave, ndërsa nuk janë vendosur edhe kriteret sipas të cilave do të vlerësohet se sa dhe në cilën mënyrë janë kryer obligimet ndaj dhe për reklamuesit.

Për këtë çështje dhe tema tjera lidhur me zgjedhjet e ardhshme presidenciale, biseduan ekipi i CIVIL -Qendrës për Kiri, dhe kryetari i KSHZ, Oliver Derkovski.

“Duket sikur partitë janë kuptuar mes vete për veprim të caktuar dhe mënyrë të reklamimit politik, por nuk janë konsultuar me atë të cilët këtë duhet ta zbatojnë, në këtë rast, me Komisionin Shtetëror Zgjedhor”, deklaroi Xhabir Deralla nga CIVILi.

Ekipi i Civilit i këmbeu planet për mënyrën e vëzhgimit zgjedhor me njeriun e parë të KSHZ dhe shpreson se gjatë procesit zgjedhor do të mbizotërojë fryma e bashkëpunimit dhe mbështetjes së ndërsjellë, por edhe se kritika konstruktive është e mirëseardhur, me qëllim të kontribuohet për zgjedhje të drejta, të lira dhe demokratike.

“Civili e përshëndet tentimin e KSHZ për ndryshime edhe në pjesën që i përfshin trajnimet e administratës zgjedhore, veçanërisht të këshillave zgjedhore. Lajm i mirë është që KSHZ do ta përdorë edhe gjuhën e shenjave në komunikimin publik, si dhe përmirësime tjera në sferën e respektimit të së drejtës votuese të personave me nevoja të veçanta”, deklaroi Deralla.

KSHZ do zbatojë edhe shumë përmirësime në domenin e prokurimeve publike dhe transparencën e punës së këtij institucioni.

CIVIL, Ekipi për komunikim

Fotografia: Biljana Jordanovska