Kategoritë

EMËRIME Natasha Gaber Damjanovska drejtoreshë e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publikë

Këshilli drejtues i Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publikë “Pavell Shatev” e emëroi prof.. d-r Natasha Gaber Damjanovska për drejtoreshë të re të Akademisë.

Gaber – Damjanovska është gjykatëse e mëparshme e gjyqit kushtetues dhe drejtoreshë e Institutit për studime juridike sociologjike dhe politike. Përveç përshkrimit të saj shkencor nga fusha e drejtësisë dhe politologjisë, Gaber – Damjanovska si gjykatëse  kushtetuese, është e njohur për opinionin për qëndrimet e ndara dhe të paanshme.