Kategoritë

EKONOMI Zgjidhjet ligjore për një pjesë e masave nga pakoja e katërt në seancë kuvendore së bashku me ribalancin

Me procedurë të shkurtuar në Kuvend janë dorëzuar ligjet nga Ministria e Financave të cilat janë në drejtim të realizimit të masave nga pakoja e katërt.

Në seancën e sotme të 20-të të Kuvendit në rend dite janë krahas propozimit plotësues Ribalanc dhe Propozim të ligjit për mbështetje financiare të personave fizikë të cilët kryejnë veprimtari të pavarur të prekur nga kriza shëndetësore dhe ekonomike të shkaktuar nga virusi Kovid-19 për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor, me procedurë të shkurtuar, Propozimin e ligjit për mbështetje financiare të punëdhënësve  të prekur kriza shëndetësore dhe ekonomike nga Kovid-19, për shkak të pagesës së pagave për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor të vitit 2020, me procedurë të shkurtuar, si dhe Propozim të ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim të vlerës së shtuar, me procedurë të shkurtuar.

Zgjidhjet ligjore mundësojnë mbështetje për pagesë së pagave për në tetor, nëntor dhe dhjetor, si dhe ndryshimet për normat tatimore për artizanët, hotelierët, lirim nga tatimi i vlerës së shtuar për donacione të lëshuara nga shfrytëzuesit buxhetorë për përballje me Kovid-19, si dhe shtyrjen e pagesës së TVSH-së për pesë ditë shtesë për shkak të mbështetjes së likuiditetit të kompanive.

Në rend dite është edhe Propozim-ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lëshimin e obligacioneve të Republikës së Maqedonisë së Veriut për denacionalizim në lexim të parë, Propozim ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me hua te Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore pas Marrëveshjes për hua për financim të projektit për efikasitet energjetik në sektorin publik, me procedurë të shkurtuar,   për propozim ligjet për ndryshim të Ligjit për marrëdhëniet e punës dhe të Ligjit për sigurimin pensional invalidor, Propozim ligji për zgjidhje të kontestit mes Qeverisë së RMV-së dhe Makpetrol SHA Shkup me anë të marrëveshjes, në procedurë të shkurtuar.