Kategoritë

OBJEKTIVI QYTETAR Fushata me mjete komunale

Në vendbanimin periferik “Karaorman” në Shtip, para zgjedhjeve në formë të përshpejtuar punojnë makineritë për asfaltimin dhe arnimin e rrugëve. Vetëm edhe një javë ka mbetur nga kampanja zgjedhore,...